Wszystko co chcesz wiedzieć o zarządzaniu firmą, ale nie masz kogo zapytać.

Akademia Zarządzania Synergy © powstała aby pomagać wszystkim osobom, które chcą się doskonalić w zarządzaniu biznesem.

Uczestnicy naszych kursów i konsultacji mają okazję:

 • zagłębić się w ciekawe tematy związane z kierowaniem przedsiębiorstwem
 • przedyskutować sposoby rozwiązywania trudnych problemów
 • poznać szanse i pułapki stosowania wiedzy w praktyce

Chcesz zarządzać lepiej sobą, pracownikami, firmą? Chcesz stosować sprawdzone narzędzia lub nowe trendy w zarządzaniu biznesem?

Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu!

Moduły naszej Akademii

View Details
Konsultacje: Menedżerskie zarządzania finansami a rozwój firmy
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
View Details
Kurs: Kontrola kosztów dla menedżerów
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
View Details
Konsultacje: Jak podnieść sprawność sprzedażową swojej firmy?
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
View Details
Kurs: Skuteczne zarządzanie aktywną sprzedażą
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
View Details
Konsultacje: Jaki jest mój styl zarządzania? – Raport Extended DISC
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
View Details
Kurs: Dobre praktyki zarządzania ludźmi. Budowanie autorytetu lidera
Wybierz opcje This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

REGULAMIN SZKOLENIA
„AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawarcia Umowy, zasady organizacji Szkoleń, zasady uiszczania opłat od Szkoleń, a także zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin”).
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie wobec uczestników szkolenia pod nazwą: „Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem” (dalej: „Szkolenie”), organizowanego przez Synergy Consulting Group Agnieszka Kauczyńska.
 3. Udział w Szkoleniu wymaga zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed przesłaniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Przesłanie Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator – Synergy Consulting Group Agnieszka Kauczyńska;
  2. Uczestnik – osoba wskazana w Zamówieniu, której uczestnictwo w Szkoleniu, zostało opłacone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Umowa – umowa o świadczenie usług szkoleniowych, obejmująca przeprowadzenie Szkolenia w określonym terminie, zawierana przez Zamawiającego lub Uczestnika wraz 
z Organizatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Zamawiający – podmiot, który poprzez przesłane Zamówienie, zgłasza chęć indywidualnego uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia lub, gdy występuje w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, zgłaszający chęć uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia przez wskazaną przez niego grupę osób;
  5. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Organizatorowi przez Zamawiającego, w przedmiocie chęci uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia, za pośrednictwem „Sklepu Synergy”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Organizator publikuje oferty Szkoleń wraz z miejscem oraz terminami ich przeprowadzenia za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora, udostępnionego pod adresem: https://synergy-consulting.pl/sklep/
 2. Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne. Wysokość należnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa 
w Szkoleniu (dalej: „Cena”), określana jest w opublikowanej ofercie konkretnego szkolenia na stronie internetowej https://synergy-consulting.pl/sklep/
 3. Zamówienie powinno zawierać w szczególności:
  1. Imię i nazwisko Uczestnika
  2. Nazwę firmy (opcjonalnie)
  3. NIP firmy
  4. Kraj / region
  5. Ulica i nr
  6. Kod pocztowy
  7. Numer telefonu
  8. Adres e-mail
  9. Nazwę i wybrany termin Szkolenia,
 4. Zawarcie umowy następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Kupuję i płacę”.
 5. Po dokonaniu zapłaty, Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT, 
za pośrednictwem wiadomości e-mail. Strony Umowy wyrażają zgodę na udostępnienie faktur VAT 
w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług.
 6. W odpowiedzi na opłacone Zgłoszenie, Organizator najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia poinformuje Zgłaszającego o możliwości uczestnictwa w Szkoleniu, w określonym przez Zgłaszającego terminie.
 7. W przypadku, gdy dostępne są miejsca na Szkolenie organizowane w określonym terminie, 
w odpowiedzi na Zamówienie, Organizator potwierdzi jego otrzymanie oraz poinformuje Zamawiającego o rezerwacji miejsca na Szkolenie.
 8. W przypadku, gdy termin Szkolenia nie jest dostępny zgłaszający się Uczestnicy zostaną wpisani na listę rezerwacyjną, do której stosuje się przepisy ust. 7 powyżej.
 9. W przypadku zwolnienia miejsca z listy rezerwacyjnej, Organizator poinformuje kolejnych Zamawiających o potwierdzeniu rezerwacji. Po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego rozdziału II.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający występuje w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, Umowa zawierana jest w imieniu tego podmiotu. W razie wątpliwości poczytuje się, że Zamawiający został umocowany, do zawarcia umowy w ich imieniu i na ich rzecz.
 11. Rezygnacja Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej na adres mailowy: akademia@synergy-consulting.pl na 4 dni przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie stawienie się na szkolenie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztu uczestnictwa.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu szkolenia jeśli prowadzący z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie i zostanie im zaproponowany inny termin szkolenia.

III. ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia odbywają się za pomocą platformy szkoleniowej (Zoom, Meet lub inna). Organizator jest uprawniony do korzystania z nich w terminach prowadzonych Szkoleń.
 2. Na godzinę przed rozpoczęciem Szkolenia Organizator prześle mailem link do osób uprawnionych (Uczestników).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uprzednie opłacenie uczestnictwa.
 4. Uczestnik ma prawo zadawania pytań, zaś Organizator zobowiązuje się, iż w miarę możliwości, ograniczonych w szczególności czasem trwania szkolenia, odpowie na wszelkie pytania zadane 
w trakcie szkolenia przez Uczestników, zapewniając również odpowiedni czas do kierowania pytań przez Uczestników do osób prowadzących szkolenie.
 5. Uczestnik nie może utrwalać przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 6. Organizator może udostępnić Uczestnikom materiały dydaktyczne dotyczące tematyki prowadzonego Szkolenia. Organizator oświadcza, iż materiały te są przedmiotem praw autorskich przysługujących Organizatorowi, zaś prawa te pozostają w całości jego własnością.
 7. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie na własne potrzeby. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania, upubliczniania lub wprowadzania do obrotu ani udostępniania osobom trzecim, w całości ani w części, treści materiałów dydaktycznych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w szczególności mniejszej liczby Uczestników niż jest przewidziana minimalna. O zmianie terminu, Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Zamawiający lub Uczestnik, mogą odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich o zmianie terminu Szkolenia. Wpłata za Szkolenie zostanie zwrócona na konto Zamawiającego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Szkolenia, a także zmiany platformy szkoleniowej do przeprowadzenia Szkolenia.
 4. O zmianach, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, Organizator poinformuje Zamawiającego lub Uczestnika niezwłocznie, za pośrednictwem adresu e-mail. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Organizator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zamawiającego lub Uczestnika postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik będzie naruszał postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności utrudniał bądź uniemożliwiał przeprowadzenie Szkolenia lub nagrywał jego przebieg, Organizator jest uprawniony do jego usunięcia i wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku, opłata uiszczona na poczet szkolenia prowadzonego na rzecz usuniętego Uczestnika, nie podlega zwrotowi.

V. ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. Uczestnik szkolenie może złożyć reklamacje w przypadku stwierdzenia uchybień realizacji szkolenia, które są określone w obowiązującym regulaminie.
 2. Reklamacje może być złożona w formie pisemnej na adres Agnieszka Kauczyńska Synergy Consulting Group 30-434 Kraków ul. Kolejarzy 12 lub w formie elektronicznej na adres akademia@synergy-consulting.pl.
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybień
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy przesłaną reklamację w terminie do 14 dni roboczych i odpowiedź prześle w formie wskazanej przez Uczestnika.
 6. Organizator w odpowiedzi na przesłaną reklamację może zdecydować o:
  • nieuwzględniania reklamacji
  • możliwości powtórnego udziału w szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
  • przyznać dodatkowe materiały edukacyjne
 7. W zakresie nieunormowanym przez niniejszą procedurę zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji, organizacji, przeprowadzeniem oraz obsługą Szkolenia, a także w celu wykonania Umowy, jest Agnieszka Kauczyńska Synergy Consulting Group (kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr telefonu + 48 604 259 634).
 2. Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji Umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia Umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach 
i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być: podmioty zewnętrzne prowadzące szkolenia oraz dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
  W takim przypadku, Zamawiający lub Uczestnik zostaną poinformowani o tych zmianach, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualny Regulamin zawsze jest publikowany w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią na stronie: www.synergy-consulting.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane przez Strony w drodze negocjacji i porozumienia, z poszanowaniem interesów obu Stron. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na drodze negocjacji, wszelkie spory wynikające 
z niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora.

Trenerzy Akademii

Agnieszka Kauczyńska

agnieszka-kauczynska

Strategia, Finanse, Reorganizacja

Magdalena Winnicka

magda-winnicka

Sprzedaż, Strategia, Szkolenia

Aldona Kucner

MBA, Marketing, innowacje, przedsiębiorczość

Marcin Olesiński

Narzędzia VBA dla produkcji, magazynu, sprzedaży

Anna Leśnikowska-Jaros

Psycholog i trener

Dorota Kwiek

Auditor, konsultant i trener

Jolanta Rasmus

Konsultant HR, coach i trener biznesu, mentor oraz praktyk metody MBTI.

Przemysław Zieliński

Założyciel i dyrektor kreatywny agencji marketingowej Wielka Radość.

Jesteś zainteresowany? Zarezerwuj miejsce!

Agnieszka Kauczyńska
Partner zarządzający

Prześlij zapytanie

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Kauczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP” z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków, NIP: 6371123875, REGON: 121534050. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo do dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji o przetwarzaniu znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies."

  * Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies

  * - pola wymagane

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu