Audyty w firmach i organizacjach

Polskie firmy zakładane w latach 90. rozwijały się w sposób „organiczny”. Sukces osiągnęły dzięki przywódczym umiejętnościom założycieli. To właściciel o wszystkim decydował, zajmował się sprzedażą i załatwiał kontrakty dla firmy. Na podstawie informacji od Klientów podejmował decyzje o zatrudnianiu kolejnych ludzi i przeprowadzaniu rozwojowych inwestycji. Takie firmy świetnie funkcjonowały w ówczesnej rzeczywistości gospodarczej. Świat jednak się zmienia, a rynek ewoluuje, co wymusza na wszystkich przedsiębiorstwach dostosowanie się do współczesnych warunków ekonomicznych.

Audyt zewnętrzny w firmie może zostać przeprowadzony na każdym etapie jej rozwoju. Wyspecjalizowani w zakresie zarządzania niezależni konsultanci wskażą, które procesy i obszary wymagają zmian lub uporządkowania danych.

W Synergy Consulting Group działamy zgodnie z zasadą Petera Druckera, która mówi:

Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć

Pomiaru rzeczywistych wyników, jakie osiąga firma i diagnozy jej kondycji dokonujemy przeprowadzając audyty w następujących obszarach:

audyty

Zmieniające się warunki otoczenia i prowadzenia biznesu wręcz zmuszają do weryfikacji przyjętej strategii działania. Audyt strategiczny obejmuje ocenę realizacji przyjętej strategii działania oraz analizę otoczenia konkurencyjnego i ocenę organizacji firmy w celu wyboru najkorzystniejszej opcji strategicznej.

Audyt strategiczny obejmuje:

 • Ocenę opłacalności aktualnie stosowanej strategii – Audyt finansowy (m.in. rentowność, płynność, wypłacalność, zdolność do generowania gotówki).
 • Ocenę pozycji firmy na rynku na tle konkurencji – analiza jej szans i zagrożeń (m.in. udział w rynku, rentowność, dynamika przychodów itp.)
 • Ocenę organizacji firmy i bieżącego jej funkcjonowania (Audyt organizacyjno-zarządczy) (link do audytu) – analizę jej mocnych i słabych stron oraz określenie działań usprawniających procesy biznesowe.
 • Wybór i ocena opcji strategicznej uwzględniającej przyszłe szanse dla firmy oraz akceptację przez osoby wdrażające.

Kolejnym etapem jest planowanie celów strategicznych tj. zdefiniowanie celów w czterech perspektywach biznesowych: finansów, klientów i rynku, procesów wewnętrznych oraz rozwoju i pracowników. Następnie dobór wskaźników (KPI) ułatwiających kontrolę realizacji celów oraz zapewnienie środków na ich realizację (budżet) i przypisanie osób odpowiedzialnych.

Na różnych etapach rozwoju firmy pojawia się konieczność przeprowadzenia oceny bieżącej sytuacji. Sygnałem do przeprowadzenia audytu organizacyjno-zarządczego jest pogorszenie się wyników finansowych i operacyjnych.

Rzetelnie przeprowadzony audyt jest podstawą do wskazania tych obszarów funkcjonowania firmy, które wymagają zwiększenia efektywności lub usprawnienia głównych procesów biznesowych.

Audyt organizacyjno-zarządczy obejmuje:

 • Analizę modelu biznesowego i sposobu bieżącego podejmowania decyzji.
 • Analizę logiki procesów biznesowych i określenie wąskich gardeł.
 • Analizę struktury organizacyjnej i zasad zarządzania.
 • Analizę ról, podziału uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach.
 • Analizę przepływu informacji i komunikacji na poziomie całej firmy i działów oraz współpracy między działami.
 • Ocenę systemu raportowania zarządczego.

W wyniku przeprowadzonego audytu klient otrzymuje raport, który obejmuje listę nieprawidłowości /dysfunkcji/, przyczyn i źródeł ich występowania. Najbardziej istotną część raportu stanowią rekomendacje i wskazanie tych działań, które są priorytetowe do wdrożenia, aby firma efektywnie realizowała założone cele biznesowe. Wartością dodaną audytu są wygenerowane rozwiązania oraz przygotowanie kadry zarządzającej do ich wdrożenia.

Wiedza o własnej firmie w zakresie zdolności firmy do zarabiania pieniędzy, zarządzania marżami i zwiększania zyskowności daje prawdziwy obraz firmy jak pomnażać zainwestowany kapitał.

Audyt finansowy opłacalności firmy obejmuje:

 • Analiza modelu biznesowego – dobór właściwych wskaźników pomiaru jakości biznesu.
 • Ocena zdolności firmy do generowania gotówki: EBIT i EBITDA.
 • Zarządzanie płynnością.
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym: analiza zapasów i należności.
 • Analiza kosztów stałych i zmiennych – zarządzanie marżami.
 • Controlling (budżet i analiza kosztów).
 • Analiza inwestycji.
 • Ocenę system raportowania finansowego.

W wyniku audytu opłacalności doradcy rekomendują dobór odpowiednich wskaźników efektywności aby w łatwy i szybki sposób kontrolować biznes z poziomu właścicieli. Dodatkowo proponują w jaki sposób zapewnić realizacje celów poprzez powiązanie ich z systemami motywacyjnymi dla osób zaangażowanych w ich realizację.

Realizacja celów biznesowych jest ściśle powiązana z zarządzaniem efektywnością pracowników. Wynikiem audytu jest analiza przyczyn mających wpływ na niską efektywność pracowników oraz wskazanie możliwych działań, które w prosty sposób przekładają się na realizację wyników, na których zależy właścicielom i zarządom.

Audyt zarządzania kapitałem ludzkim obejmuje:

 • Analiza opisów stanowisk pracy (zdefiniowanych kompetencji oraz wskaźników efektywności na stanowisku.
 • Analiza płac zasadniczych, systemu premiowania i nagradzania.
 • Analiza systemu oceny pracowników.
 • Analiza efektywności pracowników – ocena stopnia realizacji zadań.
 • Analiza procesu rekrutacji i wdrażania pracownika do firmy.
 • Planowanie działań rozwojowych – szkolenia, mentoring, coaching.

Ocena obecnej sytuacji firmy w obszarze sprzedaży jest podstawą do formułowania strategii i określenia planów sprzedaży. W wyniku audytu sprzedaży firma otrzymuje informację o skuteczności działań podejmowanych przez dział sprzedaży oraz ocenę obszarów wpływających na wielkość i rentowność sprzedaży.

Audyt sprzedaży obejmuje:

 • Analiza struktury i rentowności sprzedaży grup produktów/usług.
 • Analiza struktury i rentowności segmentów klientów.
 • Analiza struktury i rentowności rynków i kanałów dystrybucyjnych.
 • Ocena planowania i wdrażania nowych produktów.
 • Ocena efektywności pracy przedstawicieli handlowych.
 • Ocena planowania i skuteczności działań marketingowych.
 • Ocena skuteczności systemu motywacyjnego dla przedstawicieli i działu handlowego.

Gotowość sukcesyjna jest to pewien stan dojrzałości firmy, zdolnej do funkcjonowania bez dotychczasowego właściciela, w której kapitał ludzki, stopień zorganizowania, sytuacja prawna i finansowa umożliwiają trwanie pod rządami sukcesora.

Audyt gotowości sukcesyjnej obejmuje:

 • Sprecyzowanie strategii rozwoju firmy.
 • Ocenę stopnia wykwalifikowania i zaangażowania kadry pracowniczej.
 • Ocenę struktury organizacyjnej, procedur i baz danych w kontekście działania firmy.
 • Dobór odpowiedniej formy prawnej i ustroju prawnego firmy.
 • Ocenę potencjału firmy do generowania przychodów i regulowania zobowiązań.
 • Ocenę stosowanego systemu do raportowania sytuacji finansowej.

W wyniku audytu właściciele otrzymują rekomendacje, które obszary firmy wymagają przygotowania do przejęcia zarządzania przez sukcesora z rodziny lub managera zewnętrznego.

Co zyskasz, zlecając audyt w swojej firmie?

Audyt zewnętrzny może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Zlecając audyt w swojej organizacji, zyskasz między innymi:

 • obiektywny i pełny obraz faktycznego stanu, w jakim znajduje się aktualnie Twoja firma;
 • wiedzę na temat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, którym kierujesz;
 • dane dotyczące sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego Twojej firmy;
 • możliwość poznania szans i zagrożeń rynkowych, z którymi w najbliższej przyszłości będzie mierzyć się Twoje firma;
 • gotowe do wdrożenia rekomendacje w zakresie usprawnienia działania Twojej organizacji i optymalizacji procesów;
 • zalecenia dotyczące najkorzystniejszych kierunków rozwoju Twojego biznesu.

Dlaczego właśnie nam powinieneś powierzyć przeprowadzenie audytu w Twojej firmie

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. Doskonale wiemy, z jakiej perspektywy przyjrzeć się Twojej firmie, by wychwycić wszelkie – nawet najmniejsze – problemy hamujące jej rozwój. Pomogliśmy już wielu podmiotom biznesowym, a zaproponowane przez nas rozwiązania pozwoliły im poprawić funkcjonowanie, zwiększyć zyski i ugruntować pozycję rynkową.

Jak działamy

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
+48 604 259 634
Magdalena Winnicka
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

Temat:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synergy Consulting z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.