Wszystko co chcesz wiedzieć o zarządzaniu spółką, ale nie masz się kogo zapytać.

Aktualne trendy na rynku gospodarczym i częste zmiany prawne i podatkowe skłoniły nas do stworzenia Akademii Zarządzania dla Członków Zarządu Spółek z .o.o.

Mamy sygnały, że wielu przedsiębiorców, którzy dotychczas działali w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej lub cywilnej, skłania się do przekształcenia ich w spółkę kapitałową ( najczęściej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną).

O takiej formie prawnej myślą też ci, którzy dopiero chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Spółka kapitałowa jest trochę bardziej skomplikowana pod względem prowadzenia dokumentacji księgowej i wymogów prawnych i wielu przedsiębiorców obawia się tego.

Wychodząc naprzeciw tym obawom dostarczamy solidną dawkę wiedzy z najważniejszych obszarów zarządzania spółką z o.o.

Co do zasady właściciel/ udziałowiec spółki kapitałowej zasiada w jej zarządzie, stąd tytuł Akademii, na którą zapraszamy.

Zaplanowane przez nas szkolenie jest dwudniowym warsztatem przygotowującym uczestników w zakresie planowania strategii, podatków i finansów, zarządzania ludźmi oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Prowadzą go cztery ekspertki : dwie konsultantki zarządzania, prawniczka i HR menedżer

scenki017

Moduły naszej Akademii

 1. Podejście systemowe i procesowe niezbędne dla rozwoju firmy
 2. Strategia i planowanie długoterminowe warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa
 3. Jak efektywnie zorganizować firmę?
 4. Planowanie działań i kontrola ich realizacji a skuteczne zarządzanie
 5. Jak budować system wynagradzania i premiowania pracowników?

Prowadząca: Magdalena Winnicka

 1. Kiedy spółka przynosi zyski?
 2. Kontrola finansowa przez zarząd w praktyce
 3. Przemyślane inwestycje w spółce z o.o.
 4. Planowanie finansowe (przychody, koszty, budżet, zysk, podatki)
 5. Planowanie sprzedaży w kontekście usług i klientów

Prowadząca: Agnieszka Kauczyńska

 1. Skuteczna rekrutacja i wdrożenie na miejscu pracy
 2. Zarządzanie kompetencjami pracowników
 3. Jak zatrzymywać kluczowych pracowników w firmie?
 4. Czy pracownik zawsze przychodzi po podwyżkę?

Prowadząca: Agnieszka Kauczyńska

 1. Dlaczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
 2. Odpowiedzialność wspólników a odpowiedzialność członków zarządu
 3. Rola zarządu w spółce z o.o., Kiedy powołać prokurenta?
 4. Praktyczne zasady podejmowania uchwał i zawierania umów
 5. Korzyści z zawierania kontraktów menedżerskich

Prowadząca: Anna Kasolik

REGULAMIN SZKOLENIA – „AKADEMIA ZARZĄDZANIA
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawarcia Umowy, zasady organizacji Szkoleń, zasady uiszczania opłat od Szkoleń, a także zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin”).
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie wobec uczestników szkolenia pod nazwą: „Akademia Zarządzania dla Członków Zarządu ” (dalej: „Szkolenie”), organizowanego przez Synergy Consulting Group.
 3. Udział w Szkoleniu wymaga zapoznania się oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed przesłaniem Zgłoszenia, Zgłaszający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator – Agnieszka Kauczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firma AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP, NIP: 6371123875, REGON: 121534050, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków,
  2. Uczestnik – osoba wskazana w Zgłoszeniu, której uczestnictwo w Szkoleniu, zostało opłacone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Umowa – umowa o świadczenie usług szkoleniowych, obejmująca przeprowadzenie Szkolenia w określonym terminie, zawierana przez Zgłaszającego lub Uczestnika wraz
   z Organizatorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Zgłaszający – podmiot, który poprzez przesłane Zgłoszenie, zgłasza chęć indywidualnego uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia lub, gdy występuje w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, zgłaszający chęć uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia przez wskazaną przez niego grupę osób;
  5. Zgłoszenie – oświadczenie woli złożone Organizatorowi przez Zgłaszającego, w przedmiocie chęci uczestnictwa w określonym terminie Szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@synergy-consulting.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Organizator publikuje ofertę Szkoleń wraz z terminami ich przeprowadzenia za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Organizatora, udostępnionej pod adresem: https://synergy-consulting.pl/akademia-dla-czlonkow-zarzadu/
 2. Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne. Wysokość należnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa
  w Szkoleniu (dalej: „Wynagrodzenie”), a także przysługujące rabaty, określana jest w opublikowanej ofercie konkretnego szkolenia.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  1. telefon kontaktowy Zgłaszającego,
  2. liczbę zgłaszanych osób,
  3. imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
  4. adresy e-mail oraz numery telefonów zgłaszanych osób,
  5. wybrany termin Szkolenia,
  6. ewentualnie – informację o otrzymaniu polecenia uczestnictwa w Szkoleniu przez wcześniejszego Uczestnika Szkolenia, a także informację o udzielonych Zgłaszającemu rabatów, o których mowa w rozdziale III. ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. W odpowiedzi na Zgłoszenie, Organizator najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia poinformuje Zgłaszającego o możliwości uczestnictwa w Szkoleniu, w określonym przez Zgłaszającego terminie.
 5. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora stanowi rezerwację miejsca w określonym terminie Szkolenia. O kolejności rezerwacji decyduje chwila otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności od najwcześniej otrzymanych.
 7. W przypadku, gdy dostępne są miejsca na Szkolenie organizowane w określonym terminie,
  w odpowiedzi na Zgłoszenie, Organizator potwierdzi jego otrzymanie oraz poinformuje Zgłaszającego o rezerwacji miejsca na Szkolenie, podając również numer rachunku bankowego, na który Zgłaszający powinien wpłacić Wynagrodzenie. Organizator prześle również Zgłaszającemu plan Szkolenia.
 8. W przypadku dokonania rezerwacji, Organizator prześle Zgłaszającemu fakturę pro forma. Wynagrodzenie należy zapłacić w terminie do 7 dni przed terminem szkolenia.
  Za dzień zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 9. Po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia, Organizator wystawi i prześle Zgłaszającemu fakturę VAT,
  za pośrednictwem wiadomości e-mail. Strony Umowy wyrażają zgodę na udostępnienie faktur VAT
  w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług.
 10. W przypadku, gdy miejsca Szkolenie nie są już dostępne lub nie są dostępne w ilości odpowiadającej liczbie zgłaszanych osób, zostaną one wpisane na rezerwową listę rezerwacyjną, do której stosuje się przepisy ust. 7 powyżej.
 11. W przypadku zwolnienia miejsca z listy rezerwacyjnej, Organizator poinformuje kolejnych Zgłaszających o potwierdzeniu rezerwacji. Po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego rozdziału II.
 12. Do chwili dokonania płatności, Zgłaszający może modyfikować liczbę zgłaszanych osób.
 13. Umowa zostaje zawarta w chwili zapłaty Wynagrodzenia w wyznaczonym terminie. W przypadku zapłaty Wynagrodzenia z przekroczeniem tego terminu, Umowa zostaje zawarta pod warunkiem potwierdzenia jej zawarcia, dokonanego przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Zgłaszającego.
 14. W przypadku, gdy Zgłaszający występuje w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną, Umowa zawierana jest w imieniu tego podmiotu. W razie wątpliwości poczytuje się, że Zgłaszający został umocowany, do zawarcia umowy w ich imieniu i na ich rzecz.

III. RABATY

 1. W przypadku, gdy Zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną osobę, Organizator udziela rabatu
  na następujących warunkach:

  1. druga osoba – rabat w wysokości 10%,
  2. każda kolejna osoba – rabat w wysokości 15%.
 2. W przypadku dokonania wpłaty przez Zgłaszającego najpóźniej w terminie 10 dni przed wyznaczonym terminem Szkolenia, Organizator udziela rabatu w wysokości 5%. Rabat ten udzielany jest również do wynagrodzenia ustalonego w sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku naliczenia rabatów, w potwierdzeniu rezerwacji Organizator poinformuje Zgłaszającego o wysokości obniżonego wynagrodzenia oraz terminach płatności.

IV. ZASADY PROWADZENIA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia odbywają się w salach konferencyjnych wyznaczonych przez Organizatora, który uprawniony jest do korzystania z nich w terminach prowadzonych Szkoleń.
 2. Organizator zapewnia catering oraz odpowiednie wyposażenie w salach konferencyjnych, w postaci odpowiednich urządzeń, mebli oraz środków dydaktycznych niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia Szkolenia.
 3. W celu ustalenia czy w Szkoleniu biorą udział osoby uprawnione, przed przystąpieniem do jego rozpoczęcia, Uczestnicy podpiszą listę obecności przygotowaną przez Organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uprzednie opłacenie uczestnictwa.
 4. Uczestnik ma prawo zadawania pytań, zaś Organizator zobowiązuje się, iż w miarę możliwości, ograniczonych w szczególności czasem trwania szkolenia, odpowie na wszelkie pytania zadane
  w trakcie szkolenia przez Uczestników, zapewniając również odpowiedni czas do kierowania pytań przez Uczestników do osób prowadzących szkolenie.
 5. Uczestnik nie może utrwalać przebiegu szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 6. Organizator może udostępnić Uczestnikom materiały dydaktyczne dotyczące tematyki prowadzonego Szkolenia. Organizator oświadcza, iż materiały te są przedmiotem praw autorskich przysługujących Organizatorowi, zaś prawa te pozostają w całości jego własnością.
 7. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie na własne potrzeby. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwielokrotniania, rozpowszechniania, upubliczniania lub wprowadzania do obrotu ani udostępniania osobom trzecim, w całości ani w części, treści materiałów dydaktycznych.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych., w szczególności mniejszej liczby Uczestników niż przewidziana minimalna liczba Uczestników. O zmianie terminu, Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Zgłaszający lub Uczestnik, mogą odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich o zmianie terminu Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Szkolenia, a także zmiany miejsca przeprowadzenia Szkolenia.
 4. O zmianach, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, Organizator poinformuje Zgłaszającego lub Uczestnika niezwłocznie, za pośrednictwem adresu e-mail. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Organizator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zgłaszającego lub Uczestnika postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik będzie naruszał postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności utrudniał bądź uniemożliwiał przeprowadzenie Szkolenia lub nagrywał jego przebieg, Organizator jest uprawniony do jego usunięcia i wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku, wynagrodzenie uiszczone na poczet szkolenia prowadzonego na rzecz usuniętego Uczestnika, nie podlega zwrotowi.

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji, organizacji, przeprowadzeniem oraz obsługą Szkolenia, a także w celu wykonania Umowy, jest Agnieszka Kauczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firma AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP, NIP: 6371123875, REGON: 121534050, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków (kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr telefonu +48 604 259 634.
 2. Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji Umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia Umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach
  i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. R W takim przypadku Zgłaszający lub Uczestnik zostaną poinformowani o tych zmianach, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualny Regulamin zawsze jest publikowany w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią na stronie: https://synergy-consulting.pl/akademia-dla-czlonkow-zarzadu/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane przez Strony w drodze negocjacji i porozumienia, z poszanowaniem interesów obu Stron. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na drodze negocjacji, wszelkie spory wynikające
  z niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Organizatora.

Co zyskasz biorąc udział w Akademii Zarządzania?

 • Pakiet wszystkich potrzebnych informacji i wskazówki jak je wykorzystać.
 • Bezpośredni kontakt z doświadczonymi konsultantkami
 • Odpowiedzi na zgłaszane pytania i wątpliwości.
 • Większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji.

Terminy dostępnych kursów już wkrótce!

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Nasz doradca odpowie na przesłane zapytanie i umówi dogodny termin.

Agnieszka Kauczyńska
Partner zarządzający
+ 48 604 259 634
Magdalena Winnicka
Partner
+48 602 351 287

Prześlij zapytanie

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Kauczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AGNIESZKA KAUCZYŃSKA SYNERGY CONSULTING GROUP” z siedzibą w Krakowie, ul. Kolejarzy 12, 30-434 Kraków, NIP: 6371123875, REGON: 121534050. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w celu obsługi zapytania i odpowiedzi na pytanie. Przysługuje Panu/Pani m.in. prawo do dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji o przetwarzaniu znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies."

  * Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies

  * - pola wymagane